سردبیر


دکتر امیر محمد حاجی یوسفی دانشیار گروه سیاست جهانی و منطقه ای، دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی،
رئیس اداره روابط عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتری علوم سیاسی

اعضای هیئت تحریریه


دکتر احمد شریفی مسئول وب سایت انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتری ترجمه

  • ahm.sharifimail.sbu.ac.ir
  • 29902234

اعضای هیئت تحریریه


نسرین کشاورز رضوان کارشناس مسئول روابط عمومی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی

  • nasrin.rezvangmail.com
  • 29902234

همکاران سمعی و بصری


سیده فاطمه امینی کارشناس روابط عمومی، دانشگاه شهید بهشتی

  • fa.sd.aminigmail.com